Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

www.pilatestrainingsarria.com un domini d'Internet registrat per Pilates Training Tres Torres SL, NIF B66599093, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45037, Foli 188, Full 475.071, amb domicili administratiu al C/ Anglí numero 4 local 1 CP 08017, Barcelona.

La utilització per l'usuari dels serveis continguts a la WEB de pilates training tres torres sl implica l'acceptació expressa de totes i cadascuna de les següents.

Condicions Generals d'ús de la WEB: http://www.pilatestrainingsarria.com:

1. CAPACITAT LEGAL

L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els Productes i Serveis oferts a la WEB de Pilates training tres torres SL, manifestant així mateix que accepta la vinculació a aquest acord i entén, i accepta íntegrament les condicions aquí enunciades per utilitzar aquesta WEB i / o contractar els Productes i Serveis oferts.

2. ACCÉS

En contractar l'usuari els Productes i Serveis de Pilates Training Tres Torres SL, se li atorgarà un nom d'usuari i una contrasenya elegits per Pilates Training Tres Torres no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que l'usuari pugui realitzar en la pàgina WEB www.pilatestrainingsarria.com. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministrin per a l'accés com a client registrat, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

3. L'USUARI

Que hi hagi contractat o contracti els diferents productes i serveis que ofereix pilates training tres torres haurà de registrar com a client, als declara que tota la informació subministrada a l'hora de registrar-se és vertadera, completa i precisa:

3.1. L'usuari de www.pilatestrainingsarria.com garanteix i respon sempre de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant les DADES, facilitades, i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats.

3.2. L'usuari autoritza expressament la comunicació de les dades a tercers quan resulti necessària per a l'adequada prestació dels productes i serveis oferts per pilates training tres torres i requerits pels usuaris.

3.3. L'usuari dóna el seu consentiment exprés per rebre comunicacions electròniques amb publicitat i novetats comercials de Pilates Training Tres Torres SL i dels diferents productes i serveis comercialitzats o promocionats per Pilates training tres torres.

4. PILATES TRAINING TRES TORRES SL

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, d'ara endavant la LOPD, les DADES enviats per l'usuari a través de www.pilatestrainingsarria.com, seran tractades per Pilates Training Tres Torres SL de forma automatitzada i seran incorporades a un fitxer amb la finalitat de poder-li oferir i gestionar els productes i serveis de Pilates training tres torres.

4.1. Aquest fitxer es troba registrat o donat d'alta davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i s'indica que el seu Responsable és la societat mercantilPilates training tres torres sl amb domicili administratiu al C / Anglí, numero 4, local 1, Codi Postal 08017, Barcelona, Espanya. Adreça de correu electrònic: info@pilatestrainingsarria.com.

4.2. Els titulars de les DADES tenen en tot moment el dret d'accedir al fitxer, podent exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

4.3. De la mateixa manera, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

4.4. Per a les finalitats continguts en la present clàusula n'hi haurà prou amb contactar amb Pilates Training Tres Torres SL a través del correu electrònic info@pilatestrainingsarria.com, o bé, escrivint al seu domicili administratiu situat al C / Anglí, numero 4, local 1, Codi Postal 08017, Barcelona, Espanya.

4.5. Pilates Training Tres Torres SL garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat necessàries en les seves instal·lacions, sistemes, servidors i fitxers per evitar l'accés a les DADES de persones no autoritzades.

4.6. Sense perjudici de l'anterior aquests DADES podran ser revelats a les autoritats públiques només en el cas que les mateixes així ho requeriren de conformitat amb les disposicions legals i reglaments aplicables al cas.

5. ÚS DE LA PÀGINA www.pilatestrainingsarria.com DE PILATES TRAINING TRES TORRES SL

5.1. La utilització de la pàgina www.pilatestrainingsarria.com i / o dels productes i serveis de Pilates Training Tres Torres SL, suposarà l'acceptació plena i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals contingudes en l'última versió de les Condicions Generals pel que el usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti www.pilatestrainingsarria.com.

5.2. Pilates Training Tres Torres SL podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, aquestes Condicions Generals així com els Producte i Serveis prestats o qualsevol altre aspecte substancial o no de la present pàgina, o les condicions d'operativitat, tècniques i d'ús dels serveis de www.pilatestrainingsarria.com.

5.3. De la mateixa manera, els usuaris, a fi de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, objectiu últim de Pilates Training Tres Torres SL podran suggerir aquelles modificacions que ells estimin útils, posant-se en contacte amb els responsables de la pàgina a través de la adreça de correu electrònic info@pilatestrainingsarria.com.

5.4. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina www.pilatestrainingsarria.com i aquells Productes i Serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera acord a la llei, els bons costums i l'ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la pàgina www.pilatestrainingsarria.com o els productes i serveis oferts, amb fins o efectes il·lícits i / o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals, o lesius de drets i / o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin perjudicar la pàgina www.pilatestrainingsarria.com o impedir el seu normal ús, o dels Productes i Serveis accessibles a través de les mateixa, o per la resta dels usuaris, o per Pilates Training Tres Torres SL i / o que afectin o poguessin afectar la imatge de Pilates Training Tres Torres SL.

5.5. Els usuaris de www.pilatestrainingsarria.com hauran d'observar qualsevol instrucció a través de correu electrònic info@pilatestrainingsarria.com.

5.6. L'usuari accepta totes i cadascuna de les obligacions o prohibicions que en cada moment imposi la legislació en vigor en relació a l'exclusió o limitació de responsabilitat del professional en el compliment del servei.

6. ELS SERVEIS DE PILATES TRAINING TRES TORRES SL

No estan destinats a menors i no sol·licita ni recull informació relativa a persones menors d'edat.

7. MOTIUS D'EXCLUSIÓ Pilates Training Tres Torres SL es reserva el dret d'exclusió temporal o definitivament l'usuari en qualsevol dels següents supòsits:

7.1. Per incompliment de qualsevol de les condicions generals d'ús establerts en el present document.

7.2. Per incompliment de les lleis, els bons costums, i l'ordre públic.

7.3. Per incompliment de qualsevol altra obligació que tingués l'usuari amb Pilates Training Tres Torres SL. L'exclusió de l'usuari no suposarà la renúncia de Pilates Training Tres Torres SL a realitzar les accions legals corresponents o les indemnitzacions que en dret corresponguin.

8. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D'AUTOR

8.1. Tota la informació continguda en www.pilatestrainingsarria.com, el seu disseny gràfic i el codi en llenguatge HTML, JAVA, JAVA Script o Active X, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual.

8.2. Aquests drets pertanyen exclusivament a Pilates Training Tres Torres SL o als seus llicenciadors. Els usuaris d'Internet que accedeixin a aquest web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s'instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local. No es permet, sense perjudici del que recull les presents Condicions Generals, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada a www.pilatestrainingsarria.com, sense autorització prèvia de Pilates Training Tres Torres SL.

8.3. L'usuari haurà d'utilitzar els continguts i informacions recollides a www.pilatestrainingsarria.com de forma diligent, correcta i lícita, i en concret, únicament per a ús personal i no comercial, sempre i quan no s'elimini o modifiqui el contingut o qualsevol menció de fonts, copyright i altres dades identificatives de drets de Pilates Training Tres Torres SL o de tercers, és a dir respectant la seva forma original. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe, del contingut de la informació publicada a www.pilatestrainingsarria.com sense autorització prèvia i per escrit de Pilates Training Tres Torres SL queda prohibit. L'autorització per a la reproducció pot sol·licitar-se a l'adreça de correu electrònic info@pilatestrainingsarria.com.

8.4. En cas que qualsevol usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts existents en www.pilatestrainingsarria.com ha estat introduït en la mateixa amb violació de drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual, preguem comuniqui a Pilates Training Tres Torres SL tal circumstància, remetent notificació a l'adreça de correu electrònic info@pilatestrainingsarria.com, i incloent almenys, els punts següents:
a) Nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic del reclamant.
b) Dades del titular dels drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel·lectual que poguessin haver estat infringits.
c) Indicació dels continguts infringits i ubicació a la pàgina www.pilatestrainingsarria.com.
d) Declaració que la introducció dels continguts ha estat introduïda sense autorització expressa del titular dels drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual.

8.5. Sense perjudici del que assenyala els paràgrafs precedents, Pilates Training Tres Torres SL es reserva el dret de defensar-se contra reclamacions fundades en la normativa vigent sobre publicitat i de drets d'autor o altres drets protegeixin la propietat intel·lectual.

9. HYPERLINKS

9.1. En el cas que www.pilatestrainingsarria.com refereixi mitjançant enllaços a publicitat oa pàgines web de tercers, Pilates Training Tres Torres SL no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, ni aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material o informació existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa Pilates training tres torresno respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d'aquesta / es pàgina / es, sent responsabilitat exclusiva del tercer , a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, els bons costums, l'ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin els drets de tercers. L'existència d'un hiperlink no pressuposa relació de cap classe entre Pilates Training Tres Torres SL i el propietari de la pàgina web en què el mateix s'estableixi.

9.2. Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hiperlink amb la pàgina www.pilatestrainingsarria.com, han de garantir que el hiperlink només permet l'accés a les pàgines o serveis de la pàgina www.pilatestrainintrestorres.com, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la pàgina web de www.pilatestrainingsarria.com. Excepte aquells signes que formin part del hiperlink, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi el hiperlink no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Pilates Training Tres Torres SL.

10. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

10.1. Pilates Training Tres Torres SL garanteix la fiabilitat, disponibilitat, o continuïtat del funcionament de la seva pàgina web ni dels Productes i Serveis posats a disposició de l'usuari, de manera que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i / o perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, fiabilitat, o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada.

10.2. Pilates Training Tres Torres SL s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o maquinari dels usuaris o persones que visitin les pàgines web, de manera que no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se dels mateixos.

11. SALVAGUARDA DE LES CONDICIONS GENERALS

Si una de les estipulacions de les presents Condicions Generals fos declarada nul·la o inoperant, la resta de les Condicions Generals es mantindran vigents.

12. ERRORS TIPOGRÀFICS

Pilates Training Tres Torres SL durà a terme tots els esforços necessaris al seu abast per oferir la informació continguda en el web site de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Pilates Training Tres Torres SL es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres la decisió d'adquirir els Productes i Serveis basant-se en aquest error Pilates Training Tres Torres SL ho comunicarà al Client i aquest tindrà dret a rescindir els seus serveis sense cap cost per part seva.

13. ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

La inscripció de l'usuari com a client de Pilates Training Tres Torres SL implica el coneixement i acceptació expressa de les presents Condicions Generals. La contractació d'un Producte o servei concret ofert pels proveïdors de serveis que figuren en Pilates Training Tres Torres SL implica l'acceptació explícita de les condicions generals.

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei Espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, respecte a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, serà sotmesa per les parts, amb renúncia expressa als seus propis fur (oa qualsevol altre que, si escau, pugui correspondre), a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. Per no rebre informació sobre els seus productes i serveis ni d'altres entitats, marqui la casella corresponent en el formulari. En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un "clic" al botó d'enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari.

15. DADES FACILITADES PER TERCERS

En el cas que en una sol·licitud s'incloguessin DADES per persones no titulars dels mateixos l'usuari haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, d'informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors.